"10"

2.02 - 16.03.2017

ART re.FLEX celebrates anniversary with an exhibition "10"

Artists participating:

Maria Arendt
Ludmila Belova
Anna Bittersohl
Katya Bryskina
Constantin Chmutin
Sasha Frolova
Valentin Gerasimenko
Asya Gordeeva
Vadim Grigoriev-Bashun
Elena Gubanova & Ivan Govorkov
Rashid Dominov
Vladimir Dukhovlinov
Viktoria Ikonen
Viktoria Ilyushkina
Latif Kazbekov
Leila Kazbekova
Igor Kharchenko
Marina Koldobskaya
Tatiana Krol
Nadia Kuznetsova
Valery Lukka
Eugeniya Machneva
Mina Milk
Vyacheslav Mikhailov
Alexandr Morozov
Nadezhda Nikolaeva
Natalia Pivko
Denis Prasolov
Veronica Rudyeva-Ryazantseva
Daria Surovtseva
Anders Shonborg
Yury Shtapakov
SASHAPASHA
Maria Tokarenko
Valery Valran
Dmitry Zhukov